Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2015

redhothair
20:13
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaikari ikari
redhothair
20:06
Reposted fromgruetze gruetze viaurbanart urbanart
20:05
5545 ca4e 500
redhothair
20:04
4999 202d 500
Reposted fromcontroversial controversial viaikari ikari

June 09 2015

21:00
redhothair
20:54
Wkurw się rano i wkurw się w południe 
A nawet nie spostrzeżesz jak Ci dupa schudnie.
redhothair
20:51
Reposted fromoll oll viakryczka kryczka
redhothair
20:50
5907 2882 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viakryczka kryczka

June 02 2015

redhothair
20:41
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"
redhothair
20:34
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaprzytulanki przytulanki
redhothair
20:32
Pamiętaj, że czasami nasze wyobrażenie drugiej osoby niewiele ma wspólnego z tym, kim ona naprawdę jest.
— John Green– Papierowe miasta
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaprzytulanki przytulanki
redhothair
20:30
(...)Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama
Reposted frompieprzycto pieprzycto viarudosci rudosci

May 28 2015

redhothair
10:11
2717 6692 500
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viaikari ikari
redhothair
10:09Reposted fromolbaria olbaria viaprzytulanki przytulanki

May 21 2015

21:45
5938 0c85 500

chotronette:

Foret Noir dress available on www.chotronette.com

redhothair
21:44
3595 d9de 500
Reposted fromtazniebieskimi tazniebieskimi

May 20 2015

redhothair
21:01
3000 ffdd 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viakryczka kryczka
redhothair
20:58
4967 23ec
Reposted fromdobry dobry viakryczka kryczka
20:51
redhothair
20:48
3694 bff7
Reposted fromkatalama katalama viaabsstract absstract
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl